യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റ് വാർത്തകൾ

Job creation rebounds in July and membership grows by 161,000 people

In July, the affiliation to Social Security gained 161,217 affiliates on average, the highest increase since 2005, which placed the total number of employed persons at 18,785,554 contributors....
അടയ്‌ക്കുക
മെനു

മാർക്കറ്റ് വാർത്താ ഭാഷ


സ്ഥിര ഭാഷയായി സജ്ജമാക്കുക
 വിവർത്തനം എഡിറ്റുചെയ്യുക

മാർക്കറ്റ് വാർത്താ വിഭാഗങ്ങൾ

പകർപ്പവകാശം എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം – NonSell.com